Övr. allmänt Den biologiska mångfalden

Sojan betalar inte sina miljökostnader oavsett om den konsumeras av människor eller djur. Med tanke på hur liten andel av sojan som går till den lilla grupp veganer och vegetarianer som finns blir det lite konstigt att lägga skuld där nu. Ännu mer långsökt att lägga skuld för uteblivet bete i Sverige på vegetarianer. Däremot kan man av sådana skäl exempelvis ogilla målen för Djurens Rätt och andra som vill avskaffa djur i människans bruk helt och hållet, inte bara för egen del.

Precis som för köttet behöver vi få upp efterfrågan på inhemsk produktion runt om i världen för att minska transporterna. Det pågår massor av intressanta projekt för att skapa inhemsk försörjning av protein både för djur och människa.

Så länge vi importerar fulkött från andra sidan jordklotet i stor mängd för att tillfredsställa köttätare med billigt kött, kan vi med gott samvete välja att inte angripa vegetarianer som miljöbovar. I själva verket består stor del av lösningen av mindre efterfrågan på billigt kött och när vi tagit uti med de stora elefanterna kan vi trimma medvetenheten även för de vegetariska produkterna.
Ja!
Jag är dessutom tämligen säker på att Djurens rätt helt skulle förlora sitt eventuella inflytande om svenskar endast åt etiskt producerat svenskt kött. Antalet vegetarianer skulle med största sannolikhet minska också.
 
Ja!
Jag är dessutom tämligen säker på att Djurens rätt helt skulle förlora sitt eventuella inflytande om svenskar endast åt etiskt producerat svenskt kött. Antalet vegetarianer skulle med största sannolikhet minska också.
Nja. Jag tror inte det. Jag och de veganer jag känner tror inte på att ha djur som föda alls, att det är oetiskt att alls hålla djur i syfte att äta upp dom och deras mjölk.
 
Nja. Jag tror inte det. Jag och de veganer jag känner tror inte på att ha djur som föda alls, att det är oetiskt att alls hålla djur i syfte att äta upp dom och deras mjölk.
Jag tycker att det är ytterst etiskt komplicerat att hålla djur öht. Både för mat och sällskap.
Personligen skulle jag inte börja äta kött oavsett hur det producerades och jag brottas varje dag med tankar kring min familjs mejerikonsumtion samt våra husdjur.
Man kan ju bara gissa och egentligen är ju personliga erfarenheter helt irrelevanta i diskussioner som dessa, men i mina sociala sammanhang finns flera vegetarianer (inte veganer) som jag vet skulle äta kött från djur som de vet vuxit upp och slaktats på ett småskaligt sätt. Jag menar inte att det är rätt men jag tror att det är en tänkbar utveckling.
 
Nja. Jag tror inte det. Jag och de veganer jag känner tror inte på att ha djur som föda alls, att det är oetiskt att alls hålla djur i syfte att äta upp dom och deras mjölk.
Veganism är en ganska liten rörelse som säkert inte rubbas nämnvärt i sin absoluta övertygelse. Jag tror @fejt är mer inne på vilken acceptans den får i det allmänna. Om vi kan se till att djuren inte lider i produktionen, kommer stora delar av veganernas case försvinna helt i acceptans hos majoriteten.

Som det ser ut nu verkar veganism i en positiv riktning för klimatet och diskussionen kring djurvälfärd behövs.

Vi kanske behöver diskutera veganer som ett stort problem för vår miljö - när gruppen vuxit tiofalt. Tills dess blir det bara att ta fokus från de viktiga frågorna.
 
Och faktiskt så gott som inget tyder på att dessa problem tas itu med. Jordbruket tvår sina händer, och har som jag ser det ett ofattbart starkt stöd bland "folk i allmänhet". Och politiker är ju närmast handlingsförlamade i det extrema opinionsläge som omgärdar jordbruket och skogsbruket. Situationen för den biologiska mångfalden bedöms som minst lika alarmerande som klimatsituationen, men vi ser ännu mindre seriöst arbete på den punkten.

Detta trots att insekterna minskar så mycket att det är synligt för den som överhuvudtaget vistas ute någon gång. Och detta trots att skogen är mindre artrik än någonsin, också det på ett för vem som helst synligt sätt.

Alltså, till och med älgen är en art som nu behöver uppmärksammas för att den minskat så mycket. Där är det förstås jakten som är problemet; skogen är ju rena paradiset för en hungrig älg så ung som skogen är numera. Tyvärr har ju även jakten och jägarna samma underliga typ av stöd av "folk i allmänhet" som jordbruket har.
Snälla, ta inte upp Älgen som en minskande/hotad art! I just fallet om älg, så är en minskning av antalet med stor sannolikhet nödvändig, för älgens långsiktiga överlevnads skull.

Hur rödlistan hanterar arter som så extremt "förvaltade" av människan, blir kanske lite fel, jämfört med hur djurarter som inte förvaltas (jagas) hanteras.

Älgen har sedan införandet av trakthyggesbruket på bred front, ungefär slutet av 1960-talet, ökat enormt, p.g.a. en extremt stor tillgång på lättillgänglig föda på stora kalhyggen.

Dagens älgstam är i obalans, alltså "för stor" för att kunna leva friskt i de marker där den har sin ekologiska nisch.

Idag har älgarna stora problem med storleken på vuxna djur, dålig kalvöverlevnad, och att kalvarna växer "för långsamt". Förutom de sjukdomar som verkar öka bland älgarna. Som t.ex. CWD eller mystiska infektioner.

Antagligen skulle vi ha en friskare och sundare älgstam, om det fanns kanske hälften så många älgar som det finns idag.
 
Alltså, till och med älgen är en art som nu behöver uppmärksammas för att den minskat så mycket. Där är det förstås jakten som är problemet; skogen är ju rena paradiset för en hungrig älg så ung som skogen är numera. Tyvärr har ju även jakten och jägarna samma underliga typ av stöd av "folk i allmänhet" som jordbruket har.
Fast, nej. De som till största del driver på en hårdare jakt på älg är de stora skogsbolagen, t ex statligt ägda Sveaskog som äger ca 3,1 miljoner hektar skogsmark i Sverige. Jägare vill i regel ha mer av det jaktbara viltet, inte mindre.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sveaskog-vill-kraftigt-minska-algstammen
 

Syre

Trådstartare
Och politiker är ju närmast handlingsförlamade i det extrema opinionsläge som omgärdar jordbruket och skogsbruket. Situationen för den biologiska mångfalden bedöms som minst lika alarmerande som klimatsituationen, men vi ser ännu mindre seriöst arbete på den punkten.
Det händer också att staten har ekonomiska intressen i näringen. Som exempel så har statliga Sveaskog fått mycket kritik det senaste året för att de avregistrerar nyckelbiotoper och avverkar alltmer skyddsvärd skog, ändå är det helt tyst om det från politikernas håll? Om inte ens staten sköter sin skog och på allvar försöker nå demokratiskt beslutade miljömål vilka ska då göra det? Svenska SCA är vad jag vet Europas största privata skogsbolag och där har man förstås också ett stort om än mer indirekt ansvar. Vad kan väljarna göra åt den här kompakta tystnaden från politikerna när skogsbruket pågår som om vi inte befann oss i en kris både vad gäller klimat och biologisk mångfald? Det vi behöver är just seriöst arbete.
 
Vi försöker göra en del för den biologiska mångfalden, men hade nog inte gjort det så aktivt om vi inte bott på en gård som möjliggör det.
Vi har flera Natura2000-områden på vår mark som sköts enligt konstens alla regler, har nyligen grävt 5ha viltvatten (på inrådan av Länsstyrelsen) och har ca 30ha naturbetesmark som betas av kor och hästar. Vi driver skogsbruk men försöker plantera in tall, lövskog och även lite lärk där det passar marken, för att öka den biologiska mångfalden. Vi sparar mycket kantzoner vid åkrarna och har ett par viltåkrar som vi sår med en blandning som gynnar flera arter osv. Vintertid kör vi även ut en del foder till viltet för att hjälpa dem överleva när snötäcket är djupt eller skaren för tjock, likadant med fallfrukt på hösten.
Det finns alltid mera man kan göra, men lite är ju bättre än inget.
 
Det händer också att staten har ekonomiska intressen i näringen. Som exempel så har statliga Sveaskog fått mycket kritik det senaste året för att de avregistrerar nyckelbiotoper och avverkar alltmer skyddsvärd skog, ändå är det helt tyst om det från politikernas håll? Om inte ens staten sköter sin skog och på allvar försöker nå demokratiskt beslutade miljömål vilka ska då göra det? Svenska SCA är vad jag vet Europas största privata skogsbolag och där har man förstås också ett stort om än mer indirekt ansvar. Vad kan väljarna göra åt den här kompakta tystnaden från politikerna när skogsbruket pågår som om vi inte befann oss i en kris både vad gäller klimat och biologisk mångfald? Det vi behöver är just seriöst arbete.
SCA tycker jag ändå har en bra plan för sitt skogsbruk, t ex genom att avvara en del av sin produktiva skogsmark för avverkning just för att bevara biologisk mångfald, spara gamla träd osv.

https://www.sca.com/sv/om-oss/hallbarhet/fossilfri-varld/biologisk-mangfald-vags-mot-positiv-klimateffekt/
https://www.sca.com/sv/om-oss/hallbarhet/hallbar-utveckling/ansvarsfullt-skogsbruk/
 

Syre

Trådstartare
Fast, nej. De som till största del driver på en hårdare jakt på älg är de stora skogsbolagen, t ex statligt ägda Sveaskog som äger ca 3,1 miljoner hektar skogsmark i Sverige. Jägare vill i regel ha mer av det jaktbara viltet, inte mindre.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sveaskog-vill-kraftigt-minska-algstammen
Är det inte lite konstigt att Skogsstyrelsen också vill minska älgarna, ska inte de verka för miljöhänsyn snarare än produktionsintressen? Lustigt också att generaldirektören för Skogsstyrelsen tidigare varit chef på Sveaskog men det kanske bara är en tillfällighet.
 
Är det inte lite konstigt att Skogsstyrelsen också vill minska älgarna, ska inte de verka för miljöhänsyn snarare än produktionsintressen? Lustigt också att generaldirektören för Skogsstyrelsen tidigare varit chef på Sveaskog men det kanske bara är en tillfällighet.
Du kanske tänker på Naturvårdsverket? Skogsstyrelsen är till för främjandet av skogen som näring i första hand.
 
Är det inte lite konstigt att Skogsstyrelsen också vill minska älgarna, ska inte de verka för miljöhänsyn snarare än produktionsintressen? Lustigt också att generaldirektören för Skogsstyrelsen tidigare varit chef på Sveaskog men det kanske bara är en tillfällighet.
Från deras hemsida:

"Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/
 

Syre

Trådstartare
SCA tycker jag ändå har en bra plan för sitt skogsbruk, t ex genom att avvara en del av sin produktiva skogsmark för avverkning just för att bevara biologisk mångfald, spara gamla träd osv.

https://www.sca.com/sv/om-oss/hallbarhet/fossilfri-varld/biologisk-mangfald-vags-mot-positiv-klimateffekt/
https://www.sca.com/sv/om-oss/hallbarhet/hallbar-utveckling/ansvarsfullt-skogsbruk/
Jag vet inte. De har själva beskrivit contortatallen som en succé, men det är ändå ganska kontroversiellt och en risk att fortsätta plantera en nordamerikansk art som av vissa betraktas som invasiv och som ett hot mot biologisk mångfald.
 

Syre

Trådstartare
Du kanske tänker på Naturvårdsverket? Skogsstyrelsen är till för främjandet av skogen som näring i första hand.
Från deras hemsida:

"Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/
Tack för förtydliganden, jag ska titta närmare på hur deras uppdrag ser ut.
 
Jag vet inte. De har själva beskrivit contortatallen som en succé, men det är ändå ganska kontroversiellt och en risk att fortsätta plantera en nordamerikansk art som av vissa betraktas som invasiv och som ett hot mot biologisk mångfald.
Å andra sidan binder den också betydligt mer koldioxid än vanlig tall, just pga att den växer så snabbt.
Jag håller med om att just contortatallen är problematisk, samtidigt är SCA FSC-certifierade och följer deras riktlinjer för bl a contortatall.
 
Det händer också att staten har ekonomiska intressen i näringen. Som exempel så har statliga Sveaskog fått mycket kritik det senaste året för att de avregistrerar nyckelbiotoper och avverkar alltmer skyddsvärd skog, ändå är det helt tyst om det från politikernas håll? Om inte ens staten sköter sin skog och på allvar försöker nå demokratiskt beslutade miljömål vilka ska då göra det? Svenska SCA är vad jag vet Europas största privata skogsbolag och där har man förstås också ett stort om än mer indirekt ansvar. Vad kan väljarna göra åt den här kompakta tystnaden från politikerna när skogsbruket pågår som om vi inte befann oss i en kris både vad gäller klimat och biologisk mångfald? Det vi behöver är just seriöst arbete.
Ja nyckelbiotoperna blev ju en politisk fråga "åt fel håll" dvs att politikerna valde att stoppa inventeringarna. Hur mycket pengar som går till naturvård statligt sett är ju absolut en politisk fråga.
Finns en riksdagspolitiker som jobbar för skogen och bla tagit upp frågan om Sveaskogs vinstintresse.

Kl
Ang älgen har den ev blivit aktuell för rödlistan för att den har minskat såpass mycket om jag minns rätt, inte för att det finns för få.
 

Syre

Trådstartare
En sak som jag har funderat över när det gäller naturbetade markers vikt för biologisk mångfald är hur det var förr. Säg 500 år sedan. Jag vet inte hur stor befolkningen var då men några mängder av djur som höll landskapen öppna kan det ju inte ha varit fråga om. Varför är det så viktigt med betande djur nu när man förr hade i genomsnitt - vad vet jag - ett par getter och nån ko per familj?

Är det därför att vi odlar så stora arealer med ensidiga grödor? Skulle isf inte ett planerat växelbruk fungera lika bra?
Både betesmarker och odlingsmarker var mycket mer blom och växtrika förr i tiden än dagens. När man inte hade bekämpningsmedel till exempel var det ett helt annat landskap och inte de monokulturer som blev allt vanligare sedan i och med effektiviseringen av lantbruket och som tryckte undan flera insektsarter från Skåne och andra landskap med mycket jordbruk. När den odlade marken också hade en mångfald var man kanske inte lika beroende av just betesmark för att skapa den variationen? Så det är nog mycket det ensidiga odlandet som är boven men också en del annat av det man gjorde och gör för effektiviseringens skull och som också slog mot mångfalden.
 

Syre

Trådstartare
Jag har läst om just insekternas betydelse och för att hjälpa dem på traven verkar det bästa och effektivaste man kan göra om man har tillgång till mark att se till att det finns stor blomrikedom under så lång period som möjligt och utan glapp i blomningen. Något att äta tidig vår, sommar och höst.
 

Syre

Trådstartare
Något annat man kan göra är att undvika plast och att undvika kläder av polyester och liknande material eftersom de släpper ifrån sig mikroplaster vid tvätt, det är förstås inte heller bra för ekosystemen.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp